Algemene Verkoopsvoorwaarden

Elk voorstel (‘Offerte’) dat door Doval wordt aangeboden en dat een akkoord (‘Overeenkomst’) van de Klant voor gevolg heeft, is voor zijn uitvoering (‘Uitvoering’) onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, die voorrang hebben op alle clausules die in voorkomend geval op de bestelbonnen of andere documenten van de Klant voorkomen, behalve schriftelijke aanvaarding van deze door Doval.

Door het plaatsen van een Bestelling (‘Bestelling’) aanvaardt de Klant automatisch deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, ook voor nabestellingen, en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden.

Bestellingen

Een akkoord voor uitvoering of een bestelbon ondertekend door de klant wordt beschouwd als een Bestelling en vertegenwoordigt een formele verbintenis van zijnentwege, zelfs wanneer dit niet schriftelijk door Doval bevestigd wordt.

Er is sprake van een Overeenkomst van zodra Doval de Bestelling van de Klant schriftelijk of door uitvoering heeft aanvaard.

Uitvoering van de Overeenkomst

Voor zover ze er niet uitdrukkelijk van afwijkt, is de Offerte uitsluitend gebaseerd op het lastenboek, de plannen, specificaties en andere documenten toegevoegd aan de prijsaanvraag alsook op de reglementen en normen die van kracht zijn op de afgiftedatum van deze offerte.

Elke latere wijziging van deze documenten en reglementen zal een eventuele prijs en/of termijnverandering met zich meebrengen in de mate van haar weerslag op de studies, leveringen en werken van Doval bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

De Klant is alleen verantwoordelijk voor het concept, de plannen en de specificaties die hij levert en zal er zelf en alleen de schadelijke gevolgen van dragen.

Alle tekeningen, bestekken, meetstaten, schema’s, afbeeldingen, plannen, specificaties, beschrijvingen, berekeningen, foto’s en andere documenten bij de offerte gevoegd, voorgelegd door Doval aan de Klant, blijven exclusief eigendom van Doval; het is de Klant verboden deze aan om het even welke derden mede te delen op straffe van schadevergoeding.

Doval behoudt zich het recht de Uitvoering geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

Voorschotten

Doval behoudt zich het recht de Uitvoering van een Overeenkomst te onderwerpen aan een voorafgaande storting van een voorschot (‘Voorschot’). Bij gebrek van betaling van dit Voorschot door de Klant binnen de tien dagen na zijn Bestelling, mag deze van rechtswege en zonder aanmaning opgezegd worden, ten laste van de Klant.

In geval van opzegging door het feit en door de schuld van de Klant, blijft het gestorte of te storten voorschot door Doval verworven, onder voorbehoud van bijkomende schadevergoeding in het geval dat de aan Doval berokkende schade belangrijker zou zijn dan het bedrag van het voorschot.

Leveringstermijnen

De leveringstermijn(en) die in de Offerte vermeld staat, wordt slechts als aanduiding gegeven daar Doval zelf afhankelijk is van Belgische of buitenlandse leveranciers. Hieruit volgt dat het niet naleven van een termijn die in de Offerte vermeld staat niet door de Klant kan ingeroepen worden om schadevergoeding of het opzeggen van de Bestelling te eisen.

Aanvaarding van goederen en werken

De aanvaarding van de factuur en/of ingebruikname van het geleverde geldt in ieder geval als aanneming van het erin gefactureerde.

Alle opmerkingen omtrent de factuur dienen schriftelijk en aangetekend te geschieden, binnen de acht dagen wat de gefactureerde leveringen en werken betreft, binnen de drie dagen wat de overige opmerkingen aangaat, termijnen te rekenen vanaf de dag na de datum van deze factuur, dewelke als verzendingsdatum geldt.

Prijzen

De prijzen opgegeven in de Offerte, worden bepaald rekening houdende met de economische toestand die heerst ten tijde van het opstellen van de Offerte. Zij zijn echter te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging aan wijzigingen onderworpen om rekening te houden met een prijsverhoging van de grondstoffen, de lonen of van diverse lasten.

De prijzen zijn zonder B.T.W. berekend en gebaseerd op de laatste officiële indexcijfers van lonen, sociale lasten en materialen die nauwkeurig vermeld zijn in de Offerte of die, bij gebreke hiervan, gepubliceerd zijn op de dag van de Offerte; zij zullen herzien worden volgens de formules opgegeven in het contract of de Offerte. Elke eventuele verhoging van taksen, belastingen, recyclage bijdragen of verplichtingen van openbare orde, wordt ten laste gelegd van de Klant, wat ook de wettelijke bepalingen mogen zijn.

De prijzen van de offerte zijn gebaseerd op arbeid gepresteerd tijdens de normale werkuren die bij Doval gelden. Meerprijzen als gevolg van door de Klant gevraagde overuren, arbeid op zaterdag en zondag, of bij nachtwerk, of op feestdagen, zullen hem aangerekend worden volgens de gehanteerde regietarieven en/of officiële barema’s.

Arbeidsvoorwaarden

Tenzij anders vermeld in de prijsaanvraag of Offerte wordt veronderstelt dat de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • de Uitvoering zal kunnen plaatsvinden in normale omstandigheden, tenzij de bij de prijsaanvraag gevoegde documenten toelaten bijzondere verplichtingen te voorzien ;
  • de Uitvoering zal niet hoeven plaats te vinden in omstandigheden die ontoegankelijk, gevaarlijk of strijdig met de openbare orde zijn en inzonderheid zullen de werken dienen uitgevoerd te worden in een asbestvrije omgeving, en/of zonder interventie op asbesthoudende materialen ;
  • Doval zal ter plaatse, ten gepaste tijde en gratis, kunnen beschikken over het nodige water en de nodige elektriciteit voor de Uitvoering ;
  • de Klant zal Doval toelaten gratis de plaats van de Uitvoering te kunnen betreden en te gebruiken, en desgewenst haar materiaal en leveringen te kunnen beveiligen tegen diefstal en beschadiging ;
  • de Klant zal Doval toelaten zijn sanitaire en andere installaties, voorgeschreven door het Algemeen Reglement voor Arbeidsbeveiliging, en/of door het Wetboek over welzijn op het werk te betreden ;

Indien één van deze voorwaarden niet vervuld is in de loop van de Aanneming, zullen de prijzen en termijnen dienovereenkomstig aangepast worden.

Aansprakelijkheid

Doval heeft een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid aangegaan die alle schade dekt door Doval veroorzaakt aan een derde of aan de Klant, voor een fout begaan tijdens de Uitvoering van de werken of diensten.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen aanspraak zal kunnen gemaakt worden op de verantwoordelijkheid van Doval per schadegeval voor een bedrag hoger dan 5 keer het bedrag van de Bestelling, met een maximum van € 500.000.

Doval kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (bijvoorbeeld winst- of omzetderving, gegevensverlies, exploitatieverlies, verlies van gebruik, herstelkosten, productiekosten, reputatieschade, of verlies van klanten).

Voor zover Doval niet aansprakelijk is, draagt de Klant de risico’s die betrekking hebben op de werken en goederen tijdelijk ter beschikking gesteld van Doval, zoals lokalen, toestellen, gereedschap en eveneens op de materialen nodig voor de Uitvoering ter plaatse.

De Klant zal Doval vrijwaren voor en verdedigen tegen alle vorderingen op basis van de naleving door Doval van de ontwerpen, specificaties of instructies van de Klant.

Overmacht

Gevallen van overmacht ontslaan Doval van de gehele of gedeeltelijke Bestelling of machtigen haar de uitvoering ervan zonder vooropzeg op te schorten. In dergelijk geval is het de Klant niet toegelaten, te welken titel ook, schadevergoeding te eisen.

Betalingen

De betalingen moeten 8 dagen na factuurdatum gebeuren op de rekening van DOVAL bij de financiële instelling op de factuur opgegeven. Het afgeven van een wissel betekent dus geen wettelijke betaling.

Betwistingen op één of meerdere elementen op de factuur dienen kenbaar te worden gemaakt aan DOVAL per email of brief. Elke factuur die niet betwist wordt binnen de 8 dagen van haar uitgifte, zal beschouwd worden als aanvaard door de Klant.

In geval de betalingen niet gebeuren op de vastgestelde vervaldatum en indien een eerste aanmaning zonder bevredigend gevolg is gebleven na een wachttermijn van 14 dagen zullen de verschuldigde sommen verhoogd worden met een intrest berekend op basis van de referentie interestvoet verhoogd met 8%.

Deze forfaitaire schadevergoeding is beperkt tot 20 EUR indien het verschuldigde saldo lager of gelijk aan 150 EUR is, 30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR (indien het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR bedraagt), en 65 EUR vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (indien het verschuldigde saldo hoger dan 500 EUR is).

Stopzetting Overeenkomst

Doval heeft het recht de Uitvoering onmiddellijk te staken in geval van wanbetaling op kosten van de Klant en zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.

De stopzetting van de overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten van Doval inzake ongerechtvaardigd betalingsuitstel.

Behoud van eigendom

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Doval eigenaar blijft van de geleverde goederen en stukken tot dat de prijs volledig is betaald. Deze clausule dient aanzien als de voorafgaande schriftelijke kennisname en goedkeuring door de Klant in de zin van art. 101 Faill.W.

In geval van faillissement zal de Klant de onbetaalde goederen in kwestie op eerste verzoek terugbezorgen aan Doval. Hoewel de eigendom pas overgaat na betaling, gaat het risico voor beschadiging of verlies meteen na de levering over op de klant.

Betwistingen

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing. In geval van betwisting of van geschil met betrekking tot de interpretatie of de Uitvoering van een Bestelling zijn uitsluitend de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

De Klant zal de betaling niet kunnen weigeren door een betwisting in te roepen die niet rechtstreeks betrekking zou hebben op de factuur, en zal evenmin een recht op retentie kunnen uitoefenen op het onbetwistbaar deel van de factuur, indien de betwisting van de Klant op de factuur betrekking heeft.