Onderhoud CV Gasketel: 10 Zaken die we voor jou doen [Infografiek]

Published by Christophe on

Op zoek naar een prijs voor het onderhoud van je cv gasketel?

Net als een auto heeft je CV gasketel een onderhoud nodig op regelmatige basis. Denk maar aan een versleten autoband of het vervangen van de olie.

Bij het onderhoud van je CV of gasketel moet je geen olie verversen. Maar de brander raakt net zo goed vervuild.

En een goed uitgevoerd onderhoud van je CV en gasketel kan tot 15% hogere prestaties geven. Met een correcte prijs en goed uitgevoerd vakmanschap haal je dat er snel uit!

Alle onderwerpen over het onderhoud van je cv gasketel in één oogopslag:

Meer info over prijzen en afspraken?
Vul het contactformulier in en ik neem met je contact om de prijs en de afspraak vast te leggen voor het onderhoud van je gasketel. Ik beschik over de nodige attesten en erkenningen. U kan dus gerust zijn dat het onderhoud wordt uitgevoerd zoals het hoort.

Ben je benieuwd wat er allemaal bij komt kijken? Dan zal je de infographic hieronder beslist leerrijk vinden!

Praktische informatie over de prijs en het CV onderhoud van je gasketel

Voorcontrole

Alvorens het CV onderhoud aan je gasketel te beginnen is het best om eens na te gaan of alles wel werkt naar behoren.

Worden alle ruimtes wel warm genoeg? Of slaat de verwarming te vaak aan of uit?

Er zijn ook tal van condensatieketels die niet condenseren door slechte instelling of afregeling.
Daardoor gaat er heel wat geld verloren. En het klimaat vaart er ook niet bij.

Heb je een doorstromer of combitoestel? Dan is het altijd de moeite waard om te kijken of je niet te lang moet wachten op het warm water. Blijft het water lauw en niet echt warm? Zulke zaken worden al meteen duidelijk bij de voorcontrole. Tijdens het onderhoud kan daar dan meer aandacht aan geschonken worden.

Proefmeting met rookgasanalyser

Na de visuele voorcontrole volgt er ook een analyse van de verbrandingswaarden van de ketel. Daarvoor gebruikt men een rookgasanalyser.

Met dat apparaat kan er gemeten worden of de ketel nog wel voldoende rendement heeft en of deze niet teveel CO (giftig gas) produceert.

Indien dit niet OK zou zijn, moet er ook extra aandacht gaan naar de afstelling van de ketel.

Hetzelfde toestel kan ook gebruikt worden om te bepalen of de rookgassen veilig worden afgevoerd.

Concreet wordt er gecontroleerd of het rookgasafvoerkanaal nog wel voldoende dicht is en of er genoeg trek is in de schoorsteen. Indien dit niet in orde zou zijn, moet de schouw nagekeken worden.

Warmtewisselaar

Het reinigen van de warmtewisselaar moet periodiek gebeuren.

Zoniet kan dit op termijn tot volledige verstoppingen en oververhitting leiden.

In ieder geval is het verplicht het onderhoud van je gasketel elke twee jaar te doen.

De warmtewisselaar vormt het hart van de ketel. Deze is bij elk merk en elk type anders. Daarom verdient deze extra aandacht.

Opleidingen bij de fabrikant zijn een must om het onderhoud steeds volgens de juiste aanwijzingen uit te voeren.

Aardgas is een fossiele brandstof maar verbrandt zeer zuiver. Bij die verbranding ontstaat er echter nog steeds afzetting.

Deze afzetting ontstaat door de verhitting van de lucht tijdens de verbranding.

Lucht bestaat grotendeels uit stikstof. Deze reageert met de aanwezige zuurstof tot stikstofoxides ofwel nitraatneerslag.

Dit witte en grijze poeder belemmert de doorgang van de rookgassen door de zeer nauwe openingen van de warmtewisselaar.

Het niet reinigen zal dus tot gevolg hebben dat de rookgassen minder hun warmte kunnen afstaan. Daardoor gaat er meer warmte langs de schouw verloren.

Ontstekingselektrode

Verbranding in je ketel begint niet zomaar. Lucht en gas alleen zijn niet voldoende. Je hebt ook een ontstekingsbron nodig.

Deze komt van een elektrode die zich in de verbrandingskamer bevindt. Door middel van een vonk ontsteekt het gasmengsel.

Bij moderne condensatieketels is de ontstekingselektrode ook een vorm van vlamdetectie. Soms gebeurt dit door een aparte elektrode die zich in de buurt vindt. Soms zit het gecombineerd met de ontstekingselektrode zelf.

Een elektrode die vervuild of versleten is zal geen vlam meer detecteren. De ketel zal daardoor ook niet meer opstarten. Het is daarom belangrijk dat de elektrodes steeds bij het onderhoud mee worden nagekeken.

Brander

De brander heeft meestal ofwel de vorm van een cilinder ofwel een meer vlakke vorm.

Hij kan zowel van metaal of keramisch zijn.

In beide gevallen zitten ze vol met fijne gaatjes waarlangs het gasmengsel passeert.

Bij het onderhoud moet men steeds visueel de brander controleren. Zonodig moet men de brander reinigen met lucht of water. Als er plaatselijke verkleuringen zijn, is dit een indicatie van een slechte afstelling van de ketelIndien men dit niet vroegtijdig opspoort kan de brander kapot branden.

In het ergste geval krijg je plaatsen op de brander waarlangs geen gas meer door gaat en op andere plaatsen des te meer. De brander kan dan scheuren door de thermische spanningen.

Opgelet, de branderdichting moet bij elk onderhoud en minstens tweejaarlijks vervangen worden. Zoniet riskeer je brandgevaar.

onderhoud gasketel

Condensafvoer

Het condenswater loopt weg naar de riool via een ingebouwde condensafvoer in de ketel.

Deze sifon en het traject tussen sifon en warmtewisselaar moet ook regelmatig gereinigd worden.

Zo vermijdt men verstoppingen die de ketel kunnen beschadigen.

Bij condensatieketels moet er extra aandacht besteed worden aan de afvoer van het condenswater.Dit condenswater komt van de rookgassen bij het afgeven van haar warmte aan de verwarming.

onderhoud gasketel

Gasdruk en lekdichtheid

De gasdruk die aankomt op de ketel wordt gemeten om een aantal redenen.

De eerste is om te bepalen of er niet teveel verlies van druk optreedt tot aan de ketel. Dit kan namelijk het gevolg zijn van roest binnenin een oude gasleiding.

De tweede reden is om te kijken of de gasdruk in de straat niet te laag is (of te hoog!). Dit kan al eens voorvallen aan het einde van een afgelegen straat.

Een te lage druk heeft gevolgen voor de prestaties van de ketel. In extreme gevallen kan het ook tot storingen leiden.

Er is nog een derde reden dat de gasdruk wordt gemeten. Als er een gaslek is in de leiding of in de ketel, kan je dit meten met dezelfde drukmeter. Dit wordt eenvoudig getest door de druk in ‘rust’ te meten en vervolgens de gaskraan aan de teller toe te draaien.

Blijft de druk constant, dan is er geen lek.

Voordruk expansievat en CV waterdruk

Het expansievat is een component die vaak over het hoofd wordt gezien. En dat is zonde, want deze zorgt ervoor dat de gehele installatie ‘gezond’ blijft.

Zorg ervoor dat dit meer vervat zit in de prijs voor het onderhoud van je gasketel.

Lucht in de installatie zal er ook voor zorgen dat de warmteoverdracht naar de leefruimtes moeizamer verloopt.

Radiatoren of vloerverwarming zullen op sommige plaatsen maar moeilijk opwarmen door plaatselijke ophoping van lucht en roestvorming.

Lucht kan via 2 manieren in de installatie terecht komen. De eerste manier is door het toevoegen van tapwater om de installatie op druk te houden. Uiteraard is het behoud van druk in de installatie noodzakelijk. Maar tapwater zit nog vol met lucht terwijl het in de installatie wordt gestoken. Bijvullen mag je dus niet overdrijven.

De tweede manier is door een defect of slecht werkend expansievat. Het expansievat is een soort van ballon die de installatie overal een minimum druk geeft (= voordruk). Als die voordruk er niet is, dan kan het gebeuren dat er op sommige plaatsen een onderdruk ontstaat langs waar lucht in de leidingen komt. Lucht is vele malen kleiner dan water. Ook al heb je nergens een waterlek, lucht kan nog altijd door de koppelingen en dichtingen passeren. De voordruk van het expansievat moet dat tegen gaan.

Eindmeting met rookgasanalyser

Op het einde van het onderhoud gebeurt een algehele meting van de prestaties van de ketel.

Dit gebeurt door de analyse van de rookgassen met behulp van een rookgasanalyser.

Er zijn wettelijke grenzen gesteld aan de uitstoot en het rendement van de ketel.

Het rendement van de ketel is onder meer afhankelijk van de resterende temperatuur in de rookgassen en de correcte afstelling van de verbranding.

Reinigings- en verbrandingsattest

De onderhoudsattesten bevatten de eindbeoordeling van je ketel. De eindbeoordeling omvat zowel de goede werking als de veilig werking.

De goede werking heeft betrekking op de gasdruk, de uitstoot van CO en het gemeten rendement van de ketel.

De veilige werking heeft betrekking op wettelijke eisen rond verluchting, lekdichtheid van de gasleiding, dichtheid van de rookgasafvoer en trek van de schoorsteen.

De onderhoudsattesten zijn het bewijs van het vervullen van je verplichtingen inzake het wettelijk onderhoud van je centrale verwarming. Deze dien je minstens 2 jaar bij te houden tot het volgende onderhoud.

De inhoud van deze documenten is wettelijk bepaald.

De uitvoering van het onderhoud kan enkel gedaan worden door erkende technici die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd.

Elke erkende technicus heeft ook zijn eigen uniek erkenningsnummer dat op het attest moet vermeld staan.

U doet er goed aan dit steeds te controleren.

onderhoud gasketel

Hoe vaak moet u het onderhoud op uw cv gasketel laten uitvoeren?

Het onderhoud van je gasketel dient elke 2 jaar uitgevoerd te worden. Dit is een wettelijke verplichting.

Het niet uitvoeren van het onderhoud wordt beschouwd als een milieumisdrijf. Je kan dus in principe strafrechtelijk vervolgd worden als je geen attest van het onderhoud van je gasketel kan voorleggen.

Het regelmatig onderhoud van je CV ketel houdt belangrijke voordelen in zoals een optimaal rendement, minder kans op defecten en een langere levensduur. Ook het milieu vaart er bij door de lagere uitstoot van schadelijke emissies.

Bij het onderhoud van je verwarmingsketel komt dus heel wat kijken. Behoed je voor haastwerk en neem met ons contact op!

Meer informatie op de website van de Vlaamse Overheid:
Overzicht van de wettelijke verplichtingen
Verwarmingswegwijzer

Behoud je voor haastwerk en vermijd hoge facturen!

Neem de proef op de som en controleer mijn werk aan de hand van de actiepunten die ik hierboven aanbreng. De goedkoopste prijs voor het onderhoud van je gasketel is niet het beste! Veel oneerlijke technici proberen je te lokken met goedkope beloftes.s

Zie de VRT rapportage van 2 februari 2019 over de problematiek van frauduleuze technici:

Prijs onderhoud gasketel huurders en verhuurders

De verplichtingen van de huurder voor het onderhoud van de CV en van de gasketel
Het correct gebruik van de verwarmingsinstallatie en het onderhoud van de gasketel is voor de huurder zijn verantwoordelijkheid. Tenzij je huurcontract dit anders bepaald.

Dat wil ook zeggen dat de huurder het periodiek onderhoud van de gasketel organiseert.

In ieder geval bezorg je een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de huiseigenaar.De originele attesten hou je minstens 2 jaar bij.

De huurder moet bovendien regelmatig de radiatoren (laten) ontluchten om een goede watercirculatie te garanderen en om oxidatie van leidingwerk te vermijden.

Zijn er aanpassingen of tussentijdse herstellingen nodig, dan moet de huurder de verhuurder hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Wie welke herstellingen uitvoert, dient onderling besproken te worden al zal een herstelling doorgaans ten laste van de verhuurder zijn.

De verplichtingen van de verhuurder
De initiële keuring van de verwarmingsinstallatie moet geregeld worden door de verhuurder.

Concreet moet de verwarmingsketel voor de huurder in orde zijn vóór het eerste gebruik.

Als na de keuring blijkt dat het toestel niet functioneert volgens de normen, dan moet de verhuurder voor een aanpassing zorgen en daarna een bewijs van herkeuring van het nieuwe of aangepaste toestel voorleggen.

CO vergiftiging

Wanneer je gasketel niet wordt onderhouden kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Eén van de meest bekende is CO vergiftiging.

Koolstofmonoxide (CO) komt namelijk vrij bij een slechte verbranding. En slechte verbranding heeft meestal twee oorzaken, namelijk een gebrekkige verluchting ofwel verwaarlozing.

Het is een gas zonder reuk, zonder kleur en zonder smaak. Daarom is het ook zo gevaarlijk. Jaarlijks zijn er honderden slachtoffers van CO intoxicatie.

Een CO vergiftiging kan je herkennen aan onderstaande klachten:

 • Meerdere personen hebben gelijktijdig klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, braakneigingen.
 • De klachten doen zich altijd voor op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het nemen van een bad of douche, in de buurt van een doorstromer of CV ketel.
 • Roetafzetting rondom de doorstromer of CV ketel op de muur of plafond.
 • Er is een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis (ramen en deuren dampen aan).
 • Er zijn gele in plaats van blauwe vlammen te zien in de doorstromer of CV ketel.
 • De klachten verminderen als er verlucht wordt of als u buiten gaat.

Vermoed je CO vergiftiging?

Open eerst ramen, deuren of garagepoort voor voldoende ventilatie;

Schakel indien mogelijk de vermoedelijke bron uit (bijvoorbeeld de gasgeiser in de badkamer of de ketel).;

Als er personen bewusteloos zijn, bel 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan;

Als er geen personen bewusteloos zijn, evacueer iedereen naar de frisse lucht en bel de huisarts;

Gebruik geen schakelaars (bijvoorbeeld lichtschakelaar of telefoon) en geen aansteker of lucifers. Als de CO-concentratie hoog is, kan dat een ontploffing veroorzaken.

CV ketel afgekeurd! Wat nu?

Je verwarmingsketel moet aan bepaalde verbrandingswaarden voldoen. Wijkt het toestel hiervan af, dan wordt de CV ketel afgekeurd.

Veel voorkomende oorzaken zijn:

 • Te hoge CO-waarde
 • Te laag rendement (minstens 90% voor condensatietoestellen)
 • Onvoldoende trek in de schoorsteen
 • Te weinig of geen verluchting
 • Lek in de rookgasafvoer
 • Gaslek

Als na de controle blijkt dat je CV ketel afgekeurd is, heb je 3 maanden de tijd om de vastgestelde problemen op te lossen.

Vaak zijn kleine aanpassingen voldoende. Maar in sommige gevallen is een vervanging van de CV ketel noodzakelijk.

Heb je een oude CV ketel die afgekeurd is? Dan is het misschien een goed idee om te investeren in een nieuwe condensatieketel. Die verbruikt minder energie, is veiliger en stoot minder vervuilende stoffen uit. Zo maak je van een nood een deugd.

Tenslotte moet er een nieuw keuringsattest worden opgesteld. Dit document is het bewijs dat de CV ketel nu wel correct functioneert. Pas dan mag je de installatie opnieuw in gebruik nemen.

Afspraak maken of offerte ontvangen?

Contacteer mij en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier kunnen we afspreken om tot de beste oplossing te komen.

Categories: Onderhoud